รายงานการเงินประจำเดือน สชป.16

 
 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ต.ค.61
                   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ต.ค.60
พ.ย.60
ธ.ค.60
ก.พ.61
มี.ค.61
เม.ย.61
พ.ค.61
มิ.ย.61
ก.ค.61
ส.ค.61
ก.ย.61

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มี.ค.60
พ.ค.60
มิ.ย.60
ก.ค.60
ส.ค.60
ก.ย.60

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ณ 30 กันยายน 2560

- งบกระทบยอด เงินทดรองราชการ
- งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ
- งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ
- เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
- ใบสำคัญค้างจ่าย 1
- ใบสำคัญค้างจ่าย 2
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ