รายงานการเงินประจำเดือน สชป.16

 
 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ต.ค.61
พ.ย.61
ธ.ค.61
ม.ค.62
ก.พ.62
มี.ค.62
เม.ย.62
พ.ค.62
มิ.ย.62
ก.ค.62
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ต.ค.60
พ.ย.60
ธ.ค.60
ก.พ.61
มี.ค.61
เม.ย.61
พ.ค.61
มิ.ย.61
ก.ค.61
ส.ค.61
ก.ย.61

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มี.ค.60
พ.ค.60
มิ.ย.60
ก.ค.60
ส.ค.60
ก.ย.60

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ณ 30 กันยายน 2560

- งบกระทบยอด เงินทดรองราชการ
- งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ
- งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ
- เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
- ใบสำคัญค้างจ่าย 1
- ใบสำคัญค้างจ่าย 2
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ