หน้าแรก

ความเป็นมา /
      หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหาร
      ข้อมูลข่าวสารกรมชลประทาน

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
      กรมชลประทาน

ตัวชี้วัด

ระเบียบข้อมูลข่าวสาร
      กรมชลประทาน

     ประกาศคณะกรรมการ
         ข้อมูลของราชการ

กิจกรรม/ความเคลื่อนไหว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     สำนักงานคณะกรรมการ
          ข้อมูลข่าวสารของราชการ

     ราชกิจจานุเบกษา

         โครงสร้างและการจัดการองค์กร
         สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
                    - คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 60/2558 เรื่องการแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
                      ของหน่วยงานในสำนักและกอง

                    - คำสั่งกรมชลประทาน ที่่ 82/2558 เรื่องการแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
                      ของสำนักงานชลประทานที่ 1 - 17


         กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ

                    - หนังสือเวียน
                    - คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 16

                    - คำสั่งกรมชลประทาน
                    - ระเบียบกรมชลประทาน
                    - ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล                       และความโปร่งใส


         ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง
                    (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
         นโยบายหรือการตีความที่ไม่ลงพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา
         แผนงานโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
                    - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                    - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
          คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
         สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา
                    (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
         สัญญาสำคัญของรัฐ
                    (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
         สัญญาอื่นๆ เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
                    (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
         มติ ค.ร.ม. คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติ ค.ร.ม.
                    - ปีพ.ศ. 2560
                    - ปีพ.ศ. 2559
                    - ปีพ.ศ. 2558
                    - ปีพ.ศ. 2557
                    - ปีพ.ศ. 2556
                    - ปีพ.ศ. 2555
         ประกาศประกวดราคา สอบราคา
                    - ประกวดราคา
                    - สอบราคา
         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1
         ข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
                    (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
         เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
                    - การบริหารงานบุคคล
         งานวิจัยที่ใช้งบประมาณ
                    (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
         ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ท่านเข้าชมเป็นลำดับที่

สำนักงานชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน1392 หมู่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์. 0-7439-0195 , 0-7439-0206 โทรสาร. 0-7439-0202